ROK ZAŁOŻENIA 2015

O klubie

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

AQUA” RYKIRozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „AQUA” Ryki, zwany dalej Klubem.

2. Czas trwania Klubu jest nieoznaczony.

§ 2

  1. Terenem działania Klubu jest obszar województwa lubelskiego, swoje cele może realizować on również na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Klub wypełnia swoje cele statutowe we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach przy ul. Słowackiego 2.

§ 3

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ. U. z 2014 r. poz. 715), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855, ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

1.    Klub posiada osobowość prawną.

2.    Klub może tworzyć:

- grupy trenujących działające w ramach klubu.

§ 5

1.    Klub jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.

2.    Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.

3.    Do realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 7

Klub może używać pieczęci, godła, barwy, posiadać odznakę i znaczki organizacyjne oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania.

§ 8

1.   Celem Klubu jest popularyzacja i upowszechnienie sportu pływackiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

2.    Klub realizuje swoje cele przez:

a)    współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi oraz innymi stowarzyszeniami i klubami w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

b)    uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,

c)    organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

d)    organizowanie letnich, krajowych lub zagranicznych obozów dla zawodników Klubu,

e)    prowadzenie działalności szkoleniowej,

f)    sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,

g)    kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

§ 9

Działalność, o której mowa w § 8 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie każdorazowo podejmuje Zarząd Klubu. Dochód o odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych ujętych w § 8.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na;

1.    założycieli

2. zwyczajnych,

3.    wspierających,

4.    honorowych.

§ 11

 1. Członkowie założyciele są to członkowie, którzy dobrowolnie przystąpili do utworzenia Klubu, opracowali pierwszy statut i stworzyli podstawy funkcjonowania. Lista członków założycieli jest zamknięta z chwilą uchwalenia niniejszego statutu. Członkowie założyciele mogą wraz z zarejestrowaniem Klubu stać się jego członkami zwyczajnymi.

 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, ich rodzice, nauczyciele, trenerzy oraz sympatycy sportu, przyjęci przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

  3.W imieniu małoletnich pisemną deklarację podpisują rodzice lub ich opiekunowie prawni, w której zobowiązują się do regularnego opłacania składek członkowskich i miesięcznych opłat treningowych w wysokości określonej przez Zarząd.

 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, będący członkami zwyczajnymi Klubu, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale nie mogą zasiadać w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Klubu.

 4. Małoletni poniżej 16 roku życia, nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

 5. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, uznające i wspierające cele Klubu, deklarujące pomoc materialno–finansową dla Klubu oraz przyjęte w trybie określonym w ust.1,

 6. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu osobom fizycznym, które wniosły szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.

§ 12

1.    Członkowie zwyczajni mają prawo do;

a)   uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym,

b)   wybierania i być wybieranym do władz Klubu,

c)   uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach i imprezach sportowych oraz rekreacyjnych organizowanych przez Klub,

d)   poddawania ocenie działalności Klubu oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu,

e)   posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki z godłem Klubu,

f)   korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.

2.   Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

3.   Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.

§ 13

1.   Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a)   aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,

b)   stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,

c)   przestrzegania statutu i regulaminu klubowicza UKS AQUA Ryki,

d)   regularnego opłacania składek członkowskich i opłat treningowych, których wysokość określa Zarząd Klubu, z tym że składkę i opłaty za ucznia opłaca rodzic lub opiekun prawny.

2.   Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej bądź średniej jest zwyczajnym członkiem klubu a ponadto zawodnikiem klubu zobowiązanym do:

a)   godnego reprezentowania barw Klubu,

b)   udziału w zajęciach treningowych, mistrzostwach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub,

c)   przestrzegania statutu i regulaminu klubowicza UKS AQUA Ryki.

 1. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji

 2. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

1.   Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku;

a)    śmierci,

b)   wystąpienia z Klubu na piśmie,

c)    skreślenia z listy członków,

d)   wykluczenia z listy członków,

e)    rozwiązania Klubu

2.   Skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek;

a)   nie przestrzega postanowień statutu, regulaminu oraz uchwał władz Klubu,

b)  zalega z płatnością opłat przez okres 3 miesięcy pomimo wezwania do ich uiszczenia.

3.   Zawieszenie w prawach członka może nastąpić jeżeli:

a)   nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy,

b)  zalega z płatnością opłat przez okres 3 miesięcy pomimo wezwania do ich uiszczenia.

4.   Wykluczenie z listy członków może nastąpić jeżeli członek umyślnie narusza obowiązki statutowe, działa na szkodę Klubu.

5.   Uchwałę o skreśleniu, wykluczeniu z listy członków oraz zawieszeniu w prawach członka podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 15

Władzami Klubu są;

1.    Walne Zebranie Członków,

2.    Zarząd,

3.    Komisja Rewizyjna.

§ 16

Kadencja władz Klubu trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 17

1.   Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2.   Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd, który ustala porządek, termin i miejsce zebrania i zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed zebraniem na tablicy informacyjnej UKS AQUA Ryki na pływalni powiatowej w Rykach przy ul. Janiszewskiej 2, na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach oraz na stronie internetowej Klubu.

3.   Walne Zebranie Członków - Sprawozdawcze odbywa się jeden raz w roku, a sprawozdawczo – wyborcze co 2 lata.

4.   Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, którym jest Prezes Zarządu, albo - Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu prowadząc je do momentu wyboru Przewodniczącego Zebrania. Wyboru Przewodniczącego Zebrania dokonuje się w głosowaniu jawnym, spośród obecnych na zebraniu członków.

5.   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy;

a)   uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,

b)   wybór i odwołanie władz Klubu (Zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz wybory uzupełniające,

c)   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

d)   udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia, wykluczenia z listy członków lub zawieszenia w prawach członka oraz ukarania,

f)   rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1.   Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu.

2.   Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 20

1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:

a)   uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów,

b)   wniosku Komisji Rewizyjnej,

c)   wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

3.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 22

Zarząd składa się z 3-7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23.

1.   Do kompetencji Zarządu należy:

a)   reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.

b)   realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków.

c)

button